Fox - BR1600 .F6 1684 v1

Johannis Foxii Vita. promptiffimam jilijJe perjpexit, eandemque foccejfori manforam, multa ftdelitatis txperievlia jttdicavil. Ea res Religior~i jalutttJJ attulit. Jlerum ut folNJ eorum qui Religionem ftOAbilntu r magis in juuro con· flitula eft:, nondttJH tamen q~ticq~~tm• publici emolumenti, uti/i~tllifiJ.ue ad ipfos pervenit : undt Foxio eadem ~ge/lt:U 'J~te anl.ea fuit; '.· onfompto tJ."icquid _vel necejfari1 ipjlus erogav.erant, vel ipft quotidi4114 induflriaqu.ejiverat. Rem nnra1JI, & Dtvin.e mlferationis documento inJi.gnem foperfederem reftrre; mji modefliam ji_lcntti fa111tl ret celcbrH fr~flra facercl. Se~ebat qHod!lm dre Foxius in .!Ede Paulina, inedia /onga viOuJ, vultJtque, & omli1 zn fltprem<~m mom:ntium torvilatem exc;~vatis. Ct:teris a"· ;::,:~ffi~:ffi:, fi":m~;~~;;:~j!,;~;;,.;p~;~tfo ~u:u'le!::: r:::r~=f;c~~i!nfot;;:~;io;ii!t!::: infi,.,til ; jHhens bonum animum haberet, & fohjmem: non tptidem fe fcire qtt;UIIus infortunii modus qfot q~to conftillaretur, verum fufpicari debere haud ltvem tj]t: proinde non grav4Te1Hr id abs Je popu· ~j !!::,;;;1:,:}:/::::;:::, :.~~~:~~:~;o;j;t~ti~:H~=:7t~::;~ d~:;:;;:,r:::;;· :~:';et~::;;~, a;;;; Jidi.t vit£ certiora. Plf!is iUe mortaliHm foerit, '1tjus opportuna liberalitate ttllima iUa necefJ!ta.l de· pulfo jt, refdri poflea mmquam polltil, quanJVis multumadnitente Foxio ut detegeretHr. Credultre qu'i :::':}}/ ~;:~:,;~';;;~;u;::~b::~~/,:a";;;:; f;j;,~:, a:::;j/t:!:u-::1{;;;;,:; i~o1~i~::~:;n:~~!: negligentia emtlum. Certe eo triduo nondum exal1D, pufogii fdes impleri 11ifo efl; mi!Jis ad eum ab ~;~1;'d~!c~;nD~~e~g;/!fu!~";:";lf!e:;;:~;,:~o't/;~!t;':;J.1:,;~;;://';~~;~c:e;:;rr1~~=';U! ::;:n~:,d:!~e:;;;:~;;b:::ft~;;;fu:~Je;~s,~fl~d;a:;:A~:q'r~~~fn=~~ ~:':fer;;~:f!mD:C:~~'i:c~:;;i; erant, liberi Comiti1 apud amilam pr.efatam DHcijfa111 educabantHI', Thomas IJ'ti in DNcatn jitccejfit , Henrict:.s poftea Comes Northamptooz, & Jana pojlta Comitijfo Wefimerlandiz. HorHm p11erili£ Foxius admoltll eft, ut & mores eorHm regeret & literal doceret. In 'JHO mllntre prudentiflim.eftrmintt. de fe judicium minimt ftfiUit.. Nam ~homai e?" Hen~icus eos m_orum, & foitNii.e profo0HJ ficmmt, q11ibus fobflruCia eoru»J grandtor ~ttas, 1D1111J ad 1d t~pimonis txtultt, HI pluJ meruijfe qHam regmrm ti ;:t~~~ j:f:nv[:,%~~: r::/h:b:;ff:~ 1 :/;:~~i~~:c~:~:C;if;;~;:rt~~:!::,l:u:e::/t;~ d!a;:; f;t7~:;~!,o:t;;::~~~~; ~~;it:f'~::~:: ;e:';~:~:;n,[:!e~'dv~~J[jl~~~"(i!~:~!;r;:[;;isnj;t~=~e~e, & perfi8~ p41ris opCre omnium. Regu111 opera pr.etervel1i,) ad ini~ia principatu.s Regin.e Mariz : qu.. rerum potlta, converfoque Rellgionis flatu, cun(]a rurfiu Pontificzorum potentr.e cejferunt: Hnde non ::~;~otu,:;~;/j/fo:7,'?ct~!:!o;;;:~ c;J.~t;;;;:: 'X~;~~~~~=;:~:~~~ ;:,~~~e:r::;,!:!i~~;~ ~=~!~;;;,F~~~u~;:f;~ ~~!to~::~ ~~;i;,~;.~:~~~~ea~&~:ridf/;};};/fJvi~~~~i':aifi; tJ,d~~j,~~:~~:~ ulpole q11j ttOIHm hominis ingmitttJJ metuebat, pariterq; indignabatt~r, conjuttNdine ejrn fobolem prin· cipis. in Regno famili.e, flbiqlte conjunlliJFm.e dtpravari. De quo viro, '}HQ11iti1JI. Foxio inimicij/im~t.~ fuit, altirn repetere nos ab1 re fuerit , ut utriufque ingenium nofl.ttur. Eral Wintonienfis (nam de initiis ejJH nihil habeo compertum) adoleflentia clarv~, vir inter bonas, m11lafqut arltJ meditH, eo fit»· per deterior, quo provel1ior. lndllflriam, indo/em, eloquenliant, .tb Natura acceperat: foperbiam, vafriliem & appctitum potenti.e itz domo Cardinalitia didictr•t. Hinc ingeniut!l tratnegoliDrHm mire capax, eaque impigre pro parandis honoribiH adminijlrabat : BoJ adtp11H pro induflria aud11dam, prD oifequio adulationcm, pro fde focum, & formttlaJ, c.eteraq; Aul.e inani11 indHil. /de111 in gerendW t'::it!~J.~:::;:tj!;~:aveN:;':~x'n,;;/:,~~:bfo:,::., r~:t;:~;~;,;,;:;,:t:at,Afl/~a::a~=d~;; foo Henrico gratut, & in animo tjut valid11s fuit : cujt# "imirum authorilatem contra Papamfcripto defenfaverat: pojlea cognila pr.evaricatione negleaus, & quo n1inor nocendi facullas e/fit dignilate tx· utHJ eft. Sub Edvardo fexto vincula etiam & extrem.t fortis opprobrium pertulit. Tande1JJ regnante Maria exolHlUJ ittrum, redditufq; dignilali non potenlifliiJ amp/ius, fed rabit111 exercHil, donee invidia t;;_r;;:n~~,::,oPC~~St:~::!/'::£~~:~~~~~~cz~~;J1!:!:: ~~u;,;;;;':e!1~::,:!:n~~ ~~!;~~ifi,;;:J:~ c£plt & finivit iUc vir, dum priv-1/Hm ageret oh multa hona animi kNdt~tus, in magiflratihus impotens, &i111modicus, utdiceres Naturam iUum egregium virumfeci/fo, Forttl'nam corrHpi/Je. AtFoxius quamquam inJimt opUmi DuciJ fovebatur poflquam tamen omnis generis homintJ ob Relighmem vexari animadvertit alios vinciri, cremari alios, undiq; fogam, c~tdes, patibHIII, 6 pr.eripu4m tjtu incendii f.uem W.intonienfem e!fo,Jibi priwliJ de ~4Ujis infenfum, Vthtllltnltr 'Vtrtri rtb~l fuis ctepit 1 tf;- tDnji/ilt . fog.t 4gtt4rt. Id 11b1 Norfolcius refmJit increpita clementer Foxii jorm1dme, 01111 ~~ TJJultis egit u~ ,zl.cundi cog~taliones deponeret: affirmans neq; .dignitatiJ, neq; verecundi.e fo.e efle, flnert Utve,U' 11bs [t uUo.VII£ fo£ tempore pr.tceptorem deft opltmt meritu"!: id TJtro eo p•·£[ertim tempore ==~::~d e;d ;/;j;;;~:~;;:::;~~ff[~~s;;r~;~;j}t;:,;; foi":,sp':oa::d~w!:'fop,~1Je '1(;:7 ;::'":J. gr-~ttiiVH, & amicos, & foriHnamdom;~s fo£: quod Ji Njiu ingruat, confocialuntm fe piria1/Nhl fot~m, & communtm ruinam fore : memint!fo fe qHibut pr.eceptis ad~leftentitl111 foam munitril ; ne'i"e tlVidiore fo animo monita ejus haujij]e, qHam conft•ntiblts falJis executurum: jirmt~ret MDdD 11ni~ mum, & inimicorH!II _impeiHI jic dtclinaret, HI amico'rHm nm p~tn#~rtl : (#fjUI !Mr: fi ffl!ll eo loq11i llllfJ.IIIIfiJ

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcyMjk=