Fox - BR1600 .F6 1684 v1

Johannis Foxii Vita. fo':itJrltnJ diJ'!iplin~ fit, pietaJ qua':' obtendNnt. cura vi~tutu ipfos inftaanti~111l ~od in mrUa non dua111 Ethn_ua fed ne barbar~ natto~e uftJ vemt, utq111 modo n11'!'t11 eJ[e fnren_t Vlrlu~em, q11e ctrte Deo proxima eft, ~et;~ ~ofl.tblfl ultifundam putaren~ ~· mji IIO~ts Rebgto ~hri.fliana t~a onmi• indulgeat, ut cum 1'!immJ tgnoJc.ere puceptum Ji.t, tu flltl bonu r./Je .no.n ITceat,_ aHt l~ce_at mm ejfo ~~~":~;,.fo;;,a '&"tffz:be;ea:!/:bf;zem!;o;:n7ft~;;b;;q;;';;;;;;:;fe:;;a;;~h~~=~~P:o~:;';~,.::;~ Satur•m jam an11k, ut quam a~ud bo_mmtt gloriam adep.tll eft, e~m :Utbatam ca;lo mferret, [rujlr4 quoque in morllfam grtiffonte mvidta, oljlff Hltor omnu PojlcTJI4J eft. Nunc ordo open rtflituatur. Foxius ~bi in' Angl~al.ttal ru, ~egn11re Elizabetha~, fdHmq~t~, &_ manfimtm Religio~i ftatJtm tjft, ex amrco~um l:teru edoflus tj1, fii1e ej111 llfll'li q11o iJl.a gerebaniNr m P~triam . r~gred~tur. Id temp1H ad dellbcra11dum jitmpforat : ne ji qua honmmm mconfla»tia pr.e.fintu co11drtro'fis pert.t{iun tjfet, in .:afom rur[111 Je dart cogeretur. Sed~ ... ftmJ 9uoq? fom_iliam tr11hebat drtobus lJberis a~81H1 ttt m itineris jiunptumnett./Je e.ffit pecuniam ab ~omo ajjerr~ mte~tm expeaari. lbi cogno'llit, Jim/tros deft Strmones jaflos effi, tanqH(un per jitptrbzam l t~rdavijftt, m eoq; compendium Jibi ad honorttJJ 'J".tffvijftt, tanqudm dtbitHm ji acciret~r. Id inteUigebat eor1un art;ficio fieri, qui mm ~pji onmi vi ad "honortJ contenderent Foxium ut dtgmmt, & ji veUet antece!Jirrum metuebant. Neq; 1he p~trgare ;;.~:~;;}:~7/foj ~~~7,;:~;ufoa tt:t:,: 7f'ft,;~i:ra:bd:~~~~pre;;;t:;,e!fr;f:/~oflrS:~!,;~~;;i;,11 j:;i:~ Jirmiore valrtudint ulantur qu.e intr<l modum ciban tur exercenturv(, q/ftUJJ qu.e excedJmt, id animi$ '}IIO'J) opinor t~oJirH contingere, ut difJiciUim( qui.J in foni tate ojjiciorum perfiverare pojfit, qlfi fl {:~:;:o:~~&m~~;::io;:; tc:;~e~~~{:j;;j;,~~;rfoe;ri:~:trailz:! f~~i~a:;Je;ru":~~:a;a!:!~~r~n~~ fJ/fH inclinavit C<l emergere, nmlta ingenii fama 6'- pr.tc/dris, uti difJHtJJ efl, amiciliis foltiH. !Ue notJ opts neque poltnliam, fttlicium hominlltJJ vota, ajfiUavil: fod cum pari cttm c~l~ris vii'l11te ejfet, confiientianJ pmu f!, pr.tmia p~nii alios effi libeNie~ 111/it, ~od ego fa[/mil neq#e i~ter l11udes tj111 prorf!s recipro, _neque tamw arg1to ~11od multi fccen~nt. Conudatur font bo".k vtris, ul viriJH qtwJJJJbet forlllne lo~'!m legat,_ubi emltal: 111111 ji fmbJH ea arfi<lnd.J Jit, qum ad eos convertere, qui propt er JPem a!t,quum bom ejfo volunt : nam qui gratuitO tales Jimt, ji tOTIOJJ gkri,a non ob~11are, n11merun1- n~n reformides. Cq,mnltmoratllrlfl fom uita11J contin~tam fmllibus, nou iH quib111 legwtium fe11f1H h.JJtriuntur, ftd folidis verifq11e. Non hie be/JorlmJ alft pads i!JI!flri,, foeinora n4rrant1tr, aut ji qu.e alia flriptorHm ffatia font, per q•£ captivas hominunJ alfrtJ dumnt. · Nobit vit<l {ine jlrepitu afJa, intus, forifqut pudor, continentia, charilat, rtr1un hJtmanaTJo» cOJJtemptJH", d;.i,i11arum ardor, indefojfo jludia, cun{ia in exemplum, vel Htililatem proximi comp~filtl dicendll font. Demonflratum paulo a11lt efl, f'oxium dum BaGlc<l! ejftt Hifiori£ Ecclejia]Uc£ ]cri~ hend.e mente111 adjecijfo ; q~tod ullimttm man11m 110n i11Jpofotr41 caufom {Hiffe, q~to tejlatiHs ~liquando fcibere pojfot. Id op11s Pontificiorlfm animos v:zrie a11x i1. Frujlra euim laniU,JJ ah fe ejfojiu11 fongui- ;;;o~ffi!~a Jt~::,~n:pj;:~/h:~~~;:i:n;;;t::~~t;"~:;;;;t:;,t};;;;:;/"R:7i:q;,:t;:;~attfl:~t coargui, & confflis ad zd calstmmis extenuari jldu tjHs, atqNt IIHthoritas poffit. !l.!!.ibus 41.110/undu, depeUendifqHt ab fi dum Foxius annititur, e-vitari non polllit, quin ex tot rtrJtm, tejlimonior11mq; n01JO aggejl11, legitimum Hijlorit£ limitem mu/tum exftenderet, lndtqNt ttflimelur diligtntia noflri ftriptoris, ljlla 11011 modo tot res teJI tnaleriem· operis foi, ex o»uti temporNnt, locorumqHe diflantia comportaviril, & tllriHfqlrt fori aaa, tJbulafque rerHm judicatamm per onmes Regni Jurijdfaionts congeffirit, fed tliam tar ipfu res p<~rlim vetujiate tanquatn rlfbigimadrofos, partinJ eoru»J '}lli foripferttnl odid vel 4fomatione depravatas, partim in informi trJmcaqJtt veterum firiplllra latmtes, ipfe folus, diflraaiJiimo ~onaiHs genere, prinmm er11eril, examinarit, ab jitu vindicarit, ~eitrzde in convenientp;z jlrnCfuram t:tdegerit. Vndeeimo qtwJI fcribi cttpiHIII eft anno jinitum op111 fui.!Jc ex commmluriis authori! reperio, NI (:rtdibile jit viaumm ~pus, cujus lam prolixa petnra fitit, !Jl.!!.o tamen tempore, neq; ipfe Am.1mttnjs ~nquam opera lldftribendum,neq;J!rvi ad alia vi~£ miniflerza ufos eft. Tanto piu~ in fe4Jicac~$ Jubjidt~ induflria habet uni tantum rei tnjerviens, 6'- tn ft Hn4111 coUelJa, q11am extra Je licet m~tltu' . llldmintclllllntib~n,ft modo ipje in plura dtvideris, S.epc apHd anit;rum mt Htn inflitui inqHirere,ex duobus £rHmn.t generib_UJ, qu.e nraximt fobire hoiJJi-' nes dignilatis jit£ e./Je arbilrantHr,quodnam HJit gravi11~, trtq;djperius rtptrial:tr,militi.tne,anjhtdiortwt. Pro utroq;mllltafocere videntur,fed non ulraq;jlfxta in fPeciem valid:~. Nam beUandi iJJCOIJtmodb ~:on: tHoJo iis 1"i e~ pr4fmmtfed attdientib~ts etiam gra~ia,utliberum narrandi egreffum,ila pron~m in ipjiu ji11jiu .efirmalw1e patrounium habent. Contra mtdttandi labor, & qpcercitatio tanlummodo m principi~ oru»J vil£ l~tcitiJ {ujfragiis vim foam retintt, quorHm judex inteUei11tJ eff. Ita q11.tjiio ad a·nillimn' corpufq; transfertur, HI ex his d11obus, cHjus maid alttritu 111alis magnit11dine puponderdnt, id potiorrni ta,ifam habere exijlimetur. Mihi neq} dt.fniend.e tanld: litis arbitrh!m adfttmitur, neq; lllnttn reticebo qHid fopientes viro1 de ea refen.Ji.ffi int tUigo. Id ita fe habet. ~£ tnim corpori co;:Jingunt, etf t<l fleva & acerbot vehetJttfiter e./Je pojfint, eorlfnt l4men extrem~tm ftmper confuevijfo t.Jle, vel defottg<~­ tionem, 'lltl dolorem, vel deniq; morlem, quomm iUa altera ad tempus font, & rtiJJediis cedunt; hant viri fortes etian~ contemnere folen ~. Jam anim11s ubi intendilllr, etji p11ri<l hH genere mala inftrl, nou ta,.en ul~i"'_II1JJ JUud habet,. ttt homo defati$ttur, vel do/eat, fed poti11s iUHd q~tod cu~ eor1t1# undt ho"!o exzflzt rttina conjHngttur. In hH emmmalis fieri, HI neq; vacalionibus,remiJfiomhlffiJ; /abor11m fatrgatlu den11o injlaurtt11r, neq; ex copia commodi incommod11m arcealrtr. ita conclud11nt, quanto peniciojitu ejfo, appetentiam fomni, cibiq~te, quam fonmum iffi~m, dbHt;roe auferri, & ex ~~b~~ '}t~am ~x vuht~re decumbere, tanto pllfs miftriarmn in hoc fobriu, qHam in iU? ~:tclflento mt/,Jl~ guure me/Je : m alterp niwirum plru volt~ptatis, in alt~ro pbu /;ominis homiNI ademptunt eff~· 6Mfi'rtii4Vtl

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcyMjk=