Fox - BR1600 .F6 1684 v1

Johannis Foxii Vita. ter, in eaque re fut~rttm ipft 1.1iril1m mod11111- egrejJIH efl: ftd neque q11od ad diflipationem domm fu£ /iberaliltU tjHt u'lqHam progrtjfo efl,uUum dignNm autl~ore,m habeo_: ncqj COII'Vtnil, '1"" ipfi 11/iorum liberalitate adjHIIH e ,qui pecuniam iUi Eleemojfn£ nomme copiojiJ/mte fobmitJi rabant, iU111n ad tanJ extraordinarill · · · · integrilat,ul vaciUare c0111ingeret; ne lamen id in magnHm morum detrimentNm abiret prtnJidebatHr, foblato undiq; corruptelantm omnit generis commercia, contra tJHils perpetuH jlatio~ibiH, atq:, cllflodii~ ~rtd~r p_ecctUtdi & decoris foi c11ra excr1babant: Interim tamen _n~n _defont_ qut f~xmm f~mm_.e i~ m~qHtlatu incH· ftv~~~~s~~:~e;: ~·::f1JJ:,~;,~~;~~:d f:'!£::;a,:n{;;; ::;~;:~,~;dR;:~'M:ri:o ;~~:!:;;;~ defcribir, •ultos nomin~tverat, nolt authores modo cladium, fed etiam n~iniflros, adjutortfque; inter quos etiam t~liquos iUuflri loco viros. Id horum pofteri_Foxium injufte fec_ijfe q~t~wntur : neq; deln1i{fo nece.Jfitatem ;U,mfotaltm t~mpor~~m,modeftiam parendt, 11111 i"!poJitapub/ue mmi.[leria,aut ipjis,llllt pojitrilrpforum ignominie e./Je. ilf!ibur tame~fi.jufliffime refpondetur ean~em q~am tpji fro majorHm faOo ajfenmt neceflitatis txCII.fotionem,pro Foxto qHoq; valere debere; aftter ttttm calumnittlocum relinqui, ji miniftri non edertt~,IHr: his tal?ttn ego longe ~tliter q11am projure fatisfaOum velim: Cupt,.. t11im, HI quod foOttm ~d::d~'fo~~!:;;;;;:n::;re::;~';fa~,;·/;e!;~~=:a:;,d:;o;;~~£~~~~~;,1~~~;£:~::J;~1'm;fie~;;':e~ lint, qHi Fo~:io longe alia de cattfa focctnftnt,& fob perfonarHm invidi.s aliam rem profcindunt. Duplex enim gemu animadverlas eorum, q11i nomine pofterorJIIl1 fi lefos firHtJI : lflterNm natura : foOione alteTIIm. lUis Hli dixi hHmlfnilati!{rH{Jsu dsbetur, atq; ~onctditur: irali Jiu:t, ftd i11ttrim cims, atq; in ~Jftcio font : Neque ego cujufpi.ull boni civil, tjiWJIVIS ~njujlu~ dolomn_,,la conltmt;~rem, ut non potisu tjHIJm iOe de fde, ego de jm:e meo decederem: Cum hu alteru lo11ge alia res eft: qmbHs nimirHm con· tigit, palri.t prilu irafci, quam Foxio,iUamq;primam, & vera111 ca11[amo~ii habere,hsmc non niji patrie c.tufo odij{e. Jf.!!ihlls ego non modo fotilfaCJioni$ uUatH,ftd ne qHod hoftsbHs CD11ctditur, vel expo/lHiationitgratiam deberi e:x.iflimo. SstjiHlmmt ipji fidem commercii, fpem reconciliationis; focietatit, hu· ~~n;~~~{11ha~;;:,:;~:,,~~rj;;;:;:;?~!dHe;;j;ce:::m~::~r;J,~:Oo;,~;; ';;~o:,~::~t~:!{:~;:;i;,~:~:;: l11m~ravius ju~iciH»Jjit, tjltQ qstifq; atumo itt Drsou tljfellso fit, quaf~J q~anta in patrianHharitate ex· titml. At patr~a ipf• defcivil. Primum id in cottlroverjia.tfl, '. dt[crvmtm, & quantum defciverit.:. extra controve~jiatll .efl,debere eos omnem fimm dolfrt1JJ p~trtll dmntt~re .. J?einde qHaiM duri ;Dud, ori$ efl, cujus nimm1m J!tis cognitionem fol~s Deus pottfl foft~pere, tjtu /i~ts /s11gator11m, j11dicem ft focere, neq; nsodO eam qutt mter homines gravilfima eft asllhorilalem noNfequt, fid neq; vel plllri£ provocandi, neq; ipft DeofPaciJIIJI determinandi veUe CQncedere; fid omni.z [rrdi1, proltrvifiJ~ foiJis ante capne, tanquam vi{h caufo, & potius hoftibNs fee/HI foum c~m!llodare, quans optim4 patrie preflare officium? HI Ji contingertl prelarilfim•m banc patriam (quod I amen humana condilio fadle rtcipit) contra Dmm ~tOa in p.me delinquere: at perniciojijfima exempla perfiditt monftrarentur, Ji quotifquifq; arrimum perdent£ patri.e fomp.Jit, is excufo!ione patrii de~i{Ji n_on v_sodo liberalfe fe fcelere, fed id qNodjuri.t foi eft fecr./Je videatur. fl!!tt eo plursb11s fjHOniam ~nteUzgo m noftris dzam ntulto.t e./fi, IJHi rejpondeJJdHnl Pontificiil de mJ/ed:Ois in Foxium cenfint: ffl.!!ibHs -ut pauci1 obfiqNar. Primumquid iOudmaledi{Ji eft quod jaciu11t? Mendacem fcr~ptorem ejfo: lgitur mend~dum eft R.ogerium~ Cranmerum, Hope· rum, R.idleyum, Latimerum, abofq; ejujdem porticus fonOif[wtos atq; innocenti!Jimos viros Religioni.t fan [a tjfl exujlo1. Sin ifla, vel ipforum confeJ!ione, vera font, tjlltf»llf11 tandem iUa font qttorum vilio tolum reliquum opHs in mendacii ilif4miam abterit, q~tod fois perjisadent? NonnuUa a.Jfirllnt in nomini· h11s, in temporibtu, in nHmeris erfala; tjH£ partim inftqtJentibus editionibNs retraaatttfont, partim 11b ~:;!!~;~~j;~;t·,.;ft,e:o:~:d;';;:,a;!~fo;!:t:=::}a:':f,77::a;;';::,~~~;:Ja:f:~:1A;:fo;:~· pugna, HI qucmCIInque Authorem fimtul Jis in eundem ftopuiHm impingeres. 'Ej~tfmodi tamen enmia · ;!d:j,·p,!U:, ; 11p;:~;;::aJ~~~~·;o:~~;rec;rS(~:;fl:ej:lja ;::.C ~£:'f:·de ~~fl';,;:;;;:,u~·~~c:!~ foro, poUueaniHrne mihi pajforos fe relrqm1m op111 in fooTJmJ 111anibus libe,·t verfori? Non magis fe· rant conditionem quam pacem. _Jf.!!id his _hominibHs foria~, qui 11tljlle datis nttjHe net,alis llctptiefount ? ~:::,:~;~ ~;=y;e z:;;:/:af:;p~,f,q,;,:~~;:Jq::,~ov~;J;~~:;;~e~~:; :r t~~r:P,:,':;~~:;::~;:::; loco Britanniam noflram defcrzbzt, de timfiiJt, vel JrajeUH infolarum pa11m ~:~~iUtaribm diffentire ab eo qHod ho.dierna dimenjio re per~ I, idtirco abfobttilfimw Scriptor "!rndacii poftuletur. Scripjit iUe beUa, expedit,onefq;fiJal, quod inftztutum operi1 fitil, ea fide tjlla debu11: in reliq*is ficlllw eft jitmtJm; ere- '/:;~~~~~=~:;:~~;,; q::~~~[a~~:J:;i;::a::~~;~J:~ ~~fo',;';p~ ;~~ft~,;~;t;;o~~!:~~Z:ft~ pojiulent, alza cum illis condtttone ag.tm. Rcdeant ad obftquium,t.ttisfoctant patne,Difcetjant ab hijlibt#: CIUJI nullum publiNim crimen illis adht£reat,tum privaltls ojfinjionesprofiqHantur. Sm perfrotrare adbttt inflvdio volunt,deintkpoflquttm #mnemJjem,fomalllq;confompfirint,malediOilltrrere indpiant; "H£ ego facile concedam, 111 ljHtm antea{J£ vile ftu{Juns ceperint, eam oralienis IJHfhJ; faudem habeant : ittJ 1ttrumq:, ~tell~ obtineatJt, ul neq; maleficio, n~q; convit~is quifquam ct~IJI iis poffit contendere. Si ifltt durior condttio videatur: ..lfi.que111 jallem digmtatem invijioperi1. Sint AHthoru pari faJJta: Honejfius &';u~;;Ja~d:~t:a~~:;;(:~~~~;~:::i~t~;:~t;;:t;:~:a~e:;:::[u,~::p;:!J~de~0:~~:~::t:::; virorum,ftd nmlierculiiTHm ansmts per conwlza adrtptJnt,quis #11 demttsl ejl1fll 'f.lltl [cript11 COIJitllfltendo perire flalin~ fociat1 tll oppugr.andofochtl ditsiHMiorll i

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcyMjk=