Fox - BR1600 .F6 1684 v1

Johannis Foxii Vita. ]ntrrim dum ~,ec Ji·m~ pertmere m_ulttm~ ad fpem,celertlatemq; co"!pone_,uJ: ;fie hom.int/1.11 mentes de· inctfJ informart,~tt ut.rmq:, d~ a~ltrlJ melt tu & jperare & fintire mctpumt: Pr.ecrpuc att~em debere honmm cj111 pertmact£ oblivifct,qua utrttq; pau,dum fe Jolam Eccle(ianuffo vendttat,excludtt alteram: id enb~t1101111Npium modo, fid & conlut»eli~Jum fumme in Deum ~efje,exrfli'."are,eum fie mandatafua h~mi~nbl# dtdtj{e,r~l obte~peran~ib111 in re~tcie_m 'lltrtantur: tjiiOd n~etJ/ar~O futumm, ji CtiiJI. OtJJneJ hrnm~es idemj~nttrer.o/u:t, qm phtH~iu ~nteUtg~n_do d!jfenftrmt,_ab tis r~l_tqui arceantur: An igitur foli_J mttDigenttbtu,_6'- mt1gna reru1~ fctenlta pr.ed:tu ca:ltun ftr~art? Vbt tgttur fotuos flculi futttro 1 ~f::e~;:;::;'!Yoo;~;~~~~;:;~{~ot~~~:~:~;::tab~ji~~;}p~;n~:~:~-1e~~"t:~~:f!e~/':o~1£~::;:;~::;~ tntrbu~ dt ftmtma obfequendt ttzhtl almd fraudz eJfo pojfit _? eam vim obedzentz£ ejfo, ut ea fo~ omnes itu:qalJ~ales aptt_d DetlfJ! exttqur:t: qttod ji par omnJHm rat to non jit,fon"l: apttd Deum longe potm:es eot tjfe, q~t modejl:M j~~1carint •.. Ab mimicisad ammliu Foxn tranfeo; inter qu11s diauvz eft,quantofimper Jludioab Duce Norfolcio !~~~~1~~~i:~=;~;~::::.~~3'qllaJ nimirttmrafaJ fecit liberalitas Filii ineba t. Auxit fort:mam ejus Wilhelmus . . Elizabet~ interera~, ~i11i.flrum fibi ha· btre, q11anti Reg11i intereat, Ehzabe~hamkabere Prm:zfem, certeq; dJgnif/imtu,qut tn ea patria, & foa ~pojier~Nim [orlmta jforeret,qtwn u otnmu~ Jlorenti[funamfofientia& conjih_o fi1o e.tfecerat,]z Ret1c1'tam ShJptomenJem,ab Regina,donm,Foxio tmpetravzt,nulla afta re addttaHz,m(iptlblrcum ob merilllm: cumq; Foxius cunllaretur,&more [uo 'l}e~iam recufationiJ ab eo peteret, modefli~.m viri folertia foa exp11gnavit: neq; acciperefi re.JP~n[Hm dtxlt,nef, meruijfc, ut :ejelli ab eo benefim Re~ii, tanq11am 11b fo :~(~;;fo:!;:;£e;f;r:;_c~~;~~ifco~a~J:~::~~s'!~~;~~eRr;J:;~:;;;,~j/::,(t';'p~~7~~:1a;;;;~ 1~f!~~;~::::j7J~~!:ie~;;:~;i;:::~~;i:f':!J~::h:~~;~~~~J~jf'z~t6~'ji~~7a~e;!::,;~;!p%a:: ':~:: :e~f,;r/,:;~f,;~~~~~::i;e,;;[~~~;!~:,;;.;:~~~e~~~~~~;1:~dr~[~le!:~i;o~~;:::fut,~z~b;~~ riHm q11oq; nmlto jlrtdio coluit,vi:um intege;rimnm_propojiti,C·: in_ omniFrtJJnd. conftantijjimHm, & fortajfe joiHm in ea Aulu,q11i&graftam retim11t,neq; bbertatem dtmifiral: Inter Pufolt~,Ed. Grindallum ArchicpifcopumCantuarienfern. Elrnarum Epifi:opumlondinenfem, Pilkintonum Dunelmenfem, No· cHum Decammt Paulinoe Eccleji.e, obftrvavit, Bafilienfis exilii comites. Inter fr:riptorez, Laurentium Hum~ridum,Whitakerum.fulkium pr:CIHiit, q11omm ingeniiz mire dele&t~luJ eJi/ocoq; henefoii habuit, fo Ab tUis invicfm amari, Sed nuDa arlltitJ conjitetHdim tenebatur quav1 Jo,Crowhi,& BolduiniCollini: He1 omnibuz conjiliff fois, et:rifq; adhibHit; Collinum pr.ecipHe, de cujus viri poffeffione,nefcirefe dixit, Hlerjujliiu conttnderet,an prudentiflimus 11nimuz,an fomma fiientia,]nter militares viroz,Fran.Drakum conjuetudine foa mire devinxcrat, quem _virum_ prope ea tempora lau~ari quibus vixit jitperj/Hum foerit, c~mme11dari pojlerif, vel multH vo!Hmimb:u vtx fo.lfecerit. Pr.eclarifJimll rivh1m Londinenfium vo/untale 'rfiu eft; inter quo1 ap11d Tho. Grefhamum, R.oum, Baccllrium, Smitheum, Dalum,Sherintooum mag~am au!hor~lalem, opinio~temq; babere vijHJ eft, viro1 par{im a11tpl!fiimis honorihuz in civitate ufos~ partuH copofljftmoz negotiatoru. Pr.:etereo multo!, quoJ forta!Je contig:t t'ltndem in Foxii amicitia locum 1U:~f;e:;:;;e;=o~;!~b~~;:u;::!,~;:;J;~;;:;;:;e~':.:efo:~ifj:;,:~,':::!;a;:,e',:;~riu!:i~::s !:!j,;;ffi: a~ qtnbuz denJonflralfl111 tfl>fWmtaJ Elemojin.:e nonnne Fox10 /argi_fimeJuppedttilfaJ ~tijfe pauperihtu :;g;;/:e:~a~i~::;;:;,;~~;fi$~:rfp~;;:;;~;z;:;:e~:n~;!::e;,~n:;ih?J:"r~xii"Jtg~!;:a~ffimHiand1tnJ futt, aut comnuttendum, utji iUi tant.e liberalttatH{r11a:tm tugltgendHIIJJibi exijlinutrent, J,,":;i~ fo~:,ih~e~:;';if/foU:~o:::j/!:H;~tifptdm arguat,pufirtivz cum ulrifque abundi ad faudem M11lta deniq; comitate ittler amicoz fitif. Id ftveritatif gratJiJatifq; condimeniii!J~jibi indulferat, Rogat~! qHotJdam in Convi~o, quondam affirri Jibi fercuiHm juberet, tmde prandinm mciperet : rej}ondit '!lltmttm. Accept~q;_ comller vox eft, tanqttavJ let1iortJ dapes, q~t.e ultim_o fore poni folent innuljfit; cunz tUe ad (intl11 (Onvtvti& ad abetmdj vo!tmtatem adluderet. Forte habmt_ in v:a obvianz mulierem q:tandam,Jatt: flbi cognilam. _Ea prolato quuJJgejlabantlibro, ctt"!'dixijfet. Vrdes quo profoa:~rafom, mmpe ad Conaonem: reffiondJt, At11f Sacor domum abi, !Jodie em m apltd Dnm:nihil efficerk: e-.. Cl/111 iUa quereret, quand6_i~i~ur ire mej11be1; cum (inquit) nenJini di~t~iJ. Accidil ill tmnfofoa, ut q~tidnHJ de !;~!r~~!~;~~~n;:~;;:~~r~;::/JFtJ,1fi;, -~~~d all:: a~~:~u~n~;~:~!:':!n:~~)~,!:~;;~:~;;;~;;; z:; ~~ cohibmtq; hominh intt111pera1JI~am, tuq; reprehendt~. lvgratum hominem 1114rt comparabat, quod C1m0a ingtjla 'l:oraret, neq;jig~mn relmqueret. Adole[cent1 t:~tidant ~udae~tlo, q11i ~mitis aftantihm, dixijfet, fe nihi~ in antirNortt"! /edtotJ~ pert!P_ere,. quod ho~Jines adeo ~nra:entur : Nthil inq1tit mirunt eft, nam ji pere~peresnnrarer". lnfimtamtht hlljlff genem memora11dr copta eft: ftd nolo formam operis" excederr. Cum 11111rm per talia faO.:, atq; morrz Foxius Llatem extgif!!t, plrnM aJmorum, 11mirommq; nond 11 m txlllJO [ept11agtjimo curf!'~ foi anno excefit, nuDa nota valet11d~ne opprtjf111,ted m11l~um obftnium. Pr4 - ftnfit tamen temp11~ exiiiH Jiti, neq;jil~oJ fooJ, q~toJ ardetJtifome ~amen ddexit, mlerejfofopremk fois" vohtif : ftd alte'!mzacciri prorJ!u vetml; altertmt 7mdiHflertJHJ dui fjlto mortttHt ejl11b fi dimifit; QHirttmq; revocavtt (11JJJ. vel Jeflwanttz parum in tmJp~re adfttt.llrOJ fciret :· jive imp.lrez eoz acerbiJimo fPelJaculo fort credidtt: jive animHm founz lttrbarz domrfhcit dejidmk nolebat : Ji!!!od [ratri 1;uo ::;;:/at7:t:v:::t:;~;':j;e~=~~:;;s ~~:;;;;'~ o;::;;::;j;;,e;;~ ;;r:~tlfo_~:,tu;,:;;;:';o~:::~ijfo: nmr,q11am morttnd~ exemplrm: 111 eo amijimus, 4dfomatJt m~r/111 tn~olHit cr~ila1, elatMufHe permodico fimert nigenti mul11tudi11Kjit£ co'!e~trft honora?Jtl: neqlfe 4/la IH~; entmnz fptClr, qrumJ Ji in tanto populo parmtt1~4 4111 fralrem jimm jingul: fepdi./fet!t. A

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcyMjk=